Skip to main content

“Otsus, mis on kooskõlas Lindströmi väärtustega, on harva vale otsus”

Juha Laurio

CEO

Lindström Group

Lindströmi tegevust juhivad ettevõtte põhiväärtused: kasumlik kasv, pikaajalised kliendisuhted, vastutustundlikkus ning entusiasm ja õppimisrõõm.

Lindströmi eesmärgiks on tegevuste arendamine pikema perspektiiviga ning pikaaegsete partnerlussuhete loomine. Lindströmi otsuseid ei suuna üksnes kasvusiht, kuna eesmärgiks on luua jätkusuutlikke lahendusi, mis tagavad kasumliku kasvu.

Väärtuste mõju väljendub ka ettevõtte laienemisotsustes. Äritegevus käivitatakse riigis alles siis, kui kohapealt on leitud töötajad ja partnerid, kelle tegevus vastab ettevõtte väärtustele ja eetilistele tõekspidamistele.

Väärtusi ja nende toimimist igapäevatöös analüüsitakse regulaarselt: väärtused on osaks iga-aastastest tulemuslikkuse hindamise aruteludest.

 

1

Kasumlik kasv

Lindströmi tegevus on hinnateadlik ja kulutõhus ning tagab kasumliku kasvu. Juhtkond toetab erinevaid algatusi vastavalt nende üldisele tulususele ettevõtte jaoks. Kõik algatused peavad toetama Lindströmi visiooni. Otsuseid langetatakse pikemat perspektiivi silmas pidades ning kasvu toetamiseks eraldatakse ressursse.

 

2

Pikaajalised kliendisuhted

Tõeline partnerlus eeldab vastastikust usaldust, pidevat arengut ja mõlemapoolset kasu. Lindström kuulab oma kliente, prognoosib nende vajadusi ja pakub konkurentsivõimelisi teenuseid. Kliendi soovidele reageeritakse operatiivselt ja need täidetakse hoolikalt.

3

Vastutustundlikkus

Lindström võtab arevsse oma tegevuse majanduslikke-, sotsiaalseid- ja keskkonnamõjusid. Lindström tegutseb ausalt, järgides õigusnorme ja austades kohalikke kultuure. Tööandjana on Lindström õiglane ja vastutustundlik. Oma tarnijatelt ja partneritelt nõuame samade põhimõtete järgimist.

4

Entusiasm ja õppimisrõõm

Head juhtimistavad, tagasiside, julgustamine ja töötajate pidev koolitamine kindlustavad Lindströmi ja tema personali pideva arengu. Avatud ja koostööaldis õhkkond soodustab innovaatilisust ja edendab ideede edukat elluviimist.